બાળવિશ્વ ન્યૂઝ

        આ વિભાગમાં દેશ-વિદેશમાં બનતી મહત્વની વર્તમાન ઘટનાઓ અને બનાવો વિશે સરળ ભાષામાં સમાચાર આપવામાં આવશે.જેથી બાળકો વિશ્વની ઘટનાઓથી વાકેફ થાય  અને જરૂરી જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકે.
માસવાર મહત્વના ન્યૂઝ જોવા 
જે તે માસ પર ક્લિક કરો  


 

No comments:

Post a Comment